Privacyverklaring (algemeen)

Deze website wordt beheerd door nexuzhealth nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Hasselt, ondernemingsnummer 0667 753 542. Nexuzhealth nv is een joint venture tussen Cegeka Health Care nv en UZ Leuven. Nexuzhealth is een onderneming die ernaar streeft om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u onze website nexuzhealth.com gebruikt of wanneer we met elkaar zaken doen of zouden kunnen doen.

Welke informatie verzamelen we over u?

Nexuzhealth verzamelt informatie over u wanneer u de functies gebruikt die aangeboden worden op of via deze website om (i) klant te worden van nexuzhealth, (ii) gebruik te maken van één van onze applicaties, (iii)een afspraak te vragen, (iv) een vraag te stellen via het contactformulier, (v) bepaalde inhouden te downloaden, zoals whitepapers, (vi) zich te registreren voor een evenement, of (vii) uw CV en andere gegevens in te geven op onze jobpagina. Deze informatie is gewoonlijk beperkt tot contactgegevens, zoals uw naam, domicilie, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie. Wanneer u klant wordt van nexuzhealth of wanneer u gebruik maakt van één van onze applicaties verzamelen wij eveneens uw professionele en eventuele financiële gegevens. In specifieke gevallen kunnen er bijkomende gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld in geval van een online aanvraag. We zullen ook informatie over u verzamelen wanneer u vrijwillig enquêtes invult, zoals klantentevredenheidsenquêtes of feedback over onze website. Informatie over het gebruik van de website zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze website, uw browser en uw navigatie op deze website, wordt verzameld door cookies te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring. U kunt deze informatie ook aan nexuzhealth bezorgen om een contract uit te voeren als klant, leverancier of zakenpartner. 

Hoe zullen we die informatie over u gebruiken?

Nexuzhealth verzamelt informatie over u om uw vragen, verzoeken en sollicitaties te kunnen behandelen en, indien u ermee akkoord gaat, om persoonlijke statistische informatie te verzamelen. Nexuzhealth zal de informatie die u verstrekt, gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die zijn aangegaan tussen u en ons. We kunnen u ook nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing toesturen via e-mail. We gebruiken uw informatie die we via deze website verzameld hebben ook om uw bezoeken aan onze website te personaliseren.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

We zullen uw informatie niet delen voor marketingdoeleinden. We kunnen uw informatie wel doorgeven aan derden die voor ons optreden als dienstverleners, onze onderaannemers en andere betrokken organisaties om taken te vervullen, diensten aan u te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren en hebben we een contract in voege waardoor ze verplicht zijn om uw informatie veilig te houden en deze niet zélf mogen gebruiken met het oog op direct marketing.

Waarom gebruiken we informatie over u?

Nexuzhealth verzamelt en verwerkt deze informatie van u op basis van één van onderstaande rechtsgrondslagen:

Rechtsgrondslag Beschrijving
Contractueel
De verwerking is noodzakelijk om een contract met u uit te voeren.
Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar nexuzhealth onder valt.
Rechtmatig belang
De verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van nexuzhealth of van een derde, voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.
Instemming
U hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Opmerkingen:

 • “Contractueel” is niet beperkt tot een ondertekend contract, vb. het rekruteringsproces doorlopen is een contract uitvoeren tussen de kandidaat en nexuzhealth; en een e-boek bezorgen dat door u werd aangevraagd, wordt ook beschouwd als een contract tussen u en nexuzhealth.
 • “Rechtmatig belang” kan gebruikt worden wanneer u redelijkerwijze mag verwachten dat uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt zullen worden, vb.:
  • Wanneer u uw contactgegevens achterlaat bij het downloaden van een E-book over een bepaald onderwerp, dan mag u redelijkerwijze verwachten dat nexuzhealth uw interesse in dat onderwerp zal opslaan om andere relevante informatie over gelijkaardige onderwerpen met u te delen.
  • Wanneer u een vraag stelt op het contactformulier over een bepaald onderwerp, dan mag u redelijkerwijze verwachten dat u gecontacteerd zult worden door een expert over dat onderwerp om uw vraag verder te bespreken.

Marketing

Nexuzhealth zou u graag nieuwsbrieven en informatie sturen over haar applicaties die voor u interessant kunnen zijn. Nexuzhealth kan u ook contacteren in verband met het klantentevredenheidsenquêteprogramma. U hebt te allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden u te contacteren voor marketingdoeleinden of uw informatie te geven. Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, dan kunt u zich afmelden via de laatste e-mail die u van ons ontvangen hebt. Gelieve marketing@nexuzhealth.com te contacteren voor meer informatie of indien u nog vragen hebt.

Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en hoe kunt u ze verbeteren?

U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u hebben. Indien u graag een kopie zou ontvangen van al uw persoonlijke informatie of een deel ervan, stuur ons dan een e-mail of een brief naar onderstaand adres. Nexuzhealth wil er zich ook van vergewissen dat uw persoonlijke informatie juist en actueel is. U kunt ons vragen om informatie te verbeteren waarvan u denkt dat ze fout is of om uw informatie te verwijderen.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?

Nexuzhealth zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben. U dient echter te weten dat we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om uw informatie gedurende een bepaalde periode bij te houden.

Beveiligingsmaatregelen

Wanneer u nexuzhealth uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Nexuzhealth heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Waar bewaren en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door dienstverleners waarvan de datacenters zich buiten de EU bevinden.

Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst op basis van een model dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en dat hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als vastgelegd in de Europese wetgeving op de gegevensbescherming.

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over een aantal mogelijkheden die u toelaten om de controle te bewaren over het gebruik van uw persoonsgegevens, afhankelijk van de soort verwerkingsactiviteit en de rechtsgrond.

Bij het uitoefenen van deze rechten dient u er rekening mee te houden dat het bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of de intrekking van uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer op de hoogte blijft van de activiteiten of aangeboden diensten of dat u er niet langer gebruik van kan maken.

 • Recht van inzage – U hebt toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en recht op inzage in deze gegevens. Indien u dat wenst, bezorgen wij u er gratis een kopie van.
 • Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken om de wissing of rectificatie van foute, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens.
 • Recht op het intrekken van uw toestemming – Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken.
 • Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen – Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde redenen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die met uw specifieke situatie verband houden.
 • Recht op vergetelheid – U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u de relatie met ons wil beëindigen, kan u ons dus vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken. Het is echter wel mogelijk dat wij deze gegevens bewaren voor bewijsdoeleinden.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens – Wat de persoonsgegevens betreft die verwerkt worden op basis van uw toestemming of omwille van hun noodzaak voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kunt u ons onder bepaalde voorwaarden vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde of aan uzelf.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing – U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, indien u geen dergelijke communicatie (meer) van ons wenst te ontvangen. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk in overweging genomen, waarna wij uw gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden zullen verwerken. Op dit moment worden uw gegevens niet gebruikt voor direct marketing.

Zelfs indien u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, kan u, indien gewenst, nadien opnieuw toestemming geven voor de direct-marketingactiviteiten via dezelfde kanalen.

We vestigen uw aandacht op het feit dat de uitoefening van uw recht van bezwaar ons niet verbiedt contact met u op te nemen voor enig ander doel, met inbegrip van de uitvoering van een overeenkomst die we met u zouden hebben, in overeenstemming met deze Verklaring.

Klachten

Indien u vindt dat nexuzhealth uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door nexuzhealth.

Cookies en gebruiksvoorwaarden

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om standaard-internetjournaal en informatie over uw surfgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik van de website op te volgen, om de website-ervaring te verbeteren en om statistische rapporten op te stellen over websiteactiviteit. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring. Een beschrijving van de voorwaarden waaronder u deze website dient te gebruiken, vindt u in de Gebruiksvoorwaarden. 

Onze webapplicaties gebruiken specifieke cookies en gelijkaardige systemen zoals bijvoorbeeld local storage om bijvoorbeeld het gebruiksgemak van de applicatie te verbeteren of om te bepalen of u toegang mag hebben tot de applicatie. Voor meer details omtrent het gebruik van cookies verwijzen we graag naar de cookieverklaringen in de desbetreffende webapplicaties. 

Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring nu en dan te wijzigen. Eventuele updates zullen we vermelden op deze website. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 10 mei 2021.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, of u wenst ons een verzoek tot uitoefening van uw rechten toe te sturen, dan kunt u nexuzhealth op het volgende adres contacteren:

Nexuzhealth nv
Kempische Steenweg 307 (Corda 3)
B – 3500 Hasselt 

gdpr@nexuzhealth.com