Privacyverklaring nexuzhealth pro voor thuisverpleegkundigen

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen en verwerken wanneer u de webapplicatie nexuzhealth pro voor thuisverpleegkundigen en/of de mobiele applicatie HN Companion App gebruikt en voor welke doeleinden deze gebruikt zullen worden.

De verwerkingsverantwoordelijke is nexuzhealth nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Hasselt, ondernemingsnummer 0667 753 542.

Nexuzhealth heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die erop toeziet dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt. U kan deze functionaris contacteren door een mail te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Nexuzhealth als verwerker

Nexuzhealth is een leverancier van software voor het beheren van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Nexuzhealth beheert zelf geen persoonsgegevens van patiënten of zorgverleners, maar werkt als verwerker in opdracht van onze klanten (CT Paramedics, …). Indien u vragen heeft over de volgende gegevens die u als gebruiker via de webapplicatie nexuzhealth pro voor thuisverpleegkundigen en/of de mobiele applicatie HN Companion App deelt, moet u zich hiervoor wenden tot uw organisatie (CT Paramedics, …).

 • Naam, e-mailadres, gebruikers-ID: ter aanmaak van gebruikersaccount en verificatie identiteit
 • Adres: ter gebruik van de navigatie-optie
 • Telefoonnummer: ter correspondentie
 • Locatiegegevens: ter gebruik van de kaartlezer
 • Camera: ter gebruik van patiënt verificatie via een ééndimensionale of tweedimensionale barcode van de eID kaart en ter toevoeging van beelden aan het medisch dossier
 • Medische gegevens: ter informatie voor de verpleegkundige in het medische dossier van een patiënt
 • Mediabestanden (foto, pdf, …): ter toevoeging aan het medisch dossier

Deze privacy policy behandelt enkel de gegevens die nexuzhealth zelf als verwerkingsverantwoordelijke van u verwerkt om een goede werking van de webapplicatie en de mobiele applicatie te verzekeren.
U bent niet verplicht om deze gegevens aan nexuzhealth te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat de app niet of niet meer naar behoren werkt.

Welke informatie verzamelt nexuzhealth over u?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Via de mobiele applicatie HN Companion app:
  • Gebruikers-ID
  • Back-end interacties
  • App-interacties
  • In-app zoekgeschiedenis
  • Crashrapporten
   • Versie besturingssysteem
   • Softwareversies
   • Batterijniveau
   • Signaalsterkte
   • Beschikbare opslagruimte
 • Via de webapplicatie nexuzhealth pro voor thuisverpleegkundigen:
  • Gebruikers-ID
  • Back-end interacties
  • User-agent: de useragent is een gestructureerde beschrijving van karakteristieke eigenschappen van de gebruikte browser, deze bevat o.a. de leverancier, het versienummer, onderliggend besturingssysteem en eventuele bijhorende extensies. Dit stelt nexuzhealth pro in staat om de browser op een eenduidige manier te kunnen identificeren en bijgevolg correct te laten samenwerken met onze webapplicatie.
  • Front-end error logging

Waarom verzamelt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Deze gegevens worden louter gebruikt om de stabiliteit van de applicatie te verbeteren en de nodige ondersteuning te kunnen bieden in geval van een incident.

Bij een incident zal uw organisatie (CT Paramedics, …) als eerste lijn ondersteuning bieden. Indien nodig zal nexuzhealth als tweede lijn de eindgebruiker helpen. Hierbij zullen de developers via een geauditeerd proces toegang hebben tot de productieomgeving om het incident zo snel mogelijk te verhelpen.

Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor automatische besluitvorming of voor profilering.

Op welke basis gebruikt nexuzhealth deze informatie over u?

Nexuzhealth verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. De verwerking is namelijk noodzakelijk om een goede werking van de applicatie te garanderen, waarbij nexuzhealth enkel het minimum aan gegevens verzamelt.

Hoe lang bewaart nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Nexuzhealth zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

Nexuzhealth werknemers en werknemers van onze verwerkers zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Hoe beveiligt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Wanneer u nexuzhealth uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Nexuzhealth heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Waar bewaart en verwerkt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door dienstverleners waarvan de datacenters zich buiten de EU bevinden.

Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst op basis van een model dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en dat hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als vastgelegd in de Europese wetgeving op de gegevensbescherming. Verder onderzoeken we de impact van deze doorgifte op uw rechten, en nemen we maatregelen zodat uw gegevens een vergelijkbaar niveau van bescherming genieten als binnen de EU.

U kan meer informatie over deze doorgiften opvragen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U beschikt over een aantal mogelijkheden die u toelaten om de controle te bewaren over het gebruik van uw persoonsgegevens, afhankelijk van de soort verwerkingsactiviteit en de rechtsgrond.

Bij het uitoefenen van deze rechten dient u er rekening mee te houden dat het bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of de intrekking van uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer op de hoogte blijft van de activiteiten of aangeboden diensten of dat u er niet langer gebruik van kan maken.

 • Recht van inzage – U hebt toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en recht op inzage in deze gegevens. Indien u dat wenst, bezorgen wij u er gratis een kopie van.
 • Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken om de wissing of rectificatie van foute, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen – Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde redenen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die met uw specifieke situatie verband houden.
 • Recht op verwijdering – U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u de relatie met ons wil beëindigen, kan u ons dus vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens – Wat de persoonsgegevens betreft die verwerkt worden op basis van uw toestemming of omwille van hun noodzaak voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kunt u ons onder bepaalde voorwaarden vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde of aan uzelf.


Deze rechten zijn relatief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat nexuzhealth uw gegevens niet kan verwijderen doordat we gebonden zijn door een wettelijke bewaartermijn.

U kunt uw rechten uitoefenen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Klachten

Indien u vindt dat nexuzhealth uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door nexuzhealth.

Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 24/4/2023.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, of u wenst ons een verzoek tot uitoefening van uw rechten toe te sturen, dan kunt u nexuzhealth op het volgende adres contacteren:

Nexuzhealth nv
Kempische Steenweg 307 (Corda 3)
B – 3500 Hasselt 

gdpr@nexuzhealth.com

Stappen in onze sollicitatieprocedure

 • Basics

  De cv-screening is de eerste fase in het screeningsproces.
  Wij bekijken je cv en bepalen of er een fit is.

 • Cultuur

  In de tweede fase volgt er een virtueel gesprek.
  We vertellen je wat meer over onze organisatie en we zijn benieuwd naar hoe jij je toekomst ziet.

 • Jobinhoud

  Daarna volgen er 1 à 2 gesprekken met toekomstige teamleads en teamleden.

 • Voorstel

  We doen een voorstel tot aanwerving.

Cegeka als partner

Cegeka wordt ingeschakeld als partner voor de begeleiding van het rekruteringsproces. De inhoudelijke gesprekken vinden plaats met jouw toekomstige collega’s bij nexuzhealth.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.