Uitsluiting

Nederlands
Wat is een uitsluiting?

Het dossier van een patiënt wordt gedeeld met een zorgverlener wanneer er een therapeutische relatie tot stand komt tussen de patiënt en deze zorgverlener. Een therapeutische relatie is een relatie tussen een patiënt en een zorgverlener in het kader waarvan gezondheidszorg wordt verstrekt, of simpel gesteld de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverlener.

Bij gebrek aan een gekende therapeutische relatie in het systeem hebben zorgverleners in principe geen toegang tot het medische dossier van de patiënt. Toch zijn er verschillende andere scenario’s mogelijk waarbij toegang tot het dossier vereist is. Enkele voorbeelden ter illustratie:

 • Wanneer een zorgverlener een staal opstuurt naar het ziekenhuislaboratorium kan een klinisch bioloog of laborant het dossier van de patiënt raadplegen;
 • In het kader van klinische studies kunnen medische gegevens uit de patiëntendossiers geraadpleegd worden door een onderzoeker;
 • Een zorgverlener wordt opgebeld door de huisarts van de patiënt met vragen over een verslag van een behandeling enkele maanden geleden;
 • Wanneer een patiënt bewusteloos op spoed toekomt en zijn/haar vertegenwoordiger niet tijdig bereikbaar is, zal de zorgverlener het patiëntendossier kunnen raadplegen om de juiste zorgen te kunnen toedienen.

In bovenstaande gevallen moet de zorgverlener het ‘break the glass-principe’ toepassen. Dit zal ook zo gelogd worden in het systeem met de bijhorende motivering van de zorgverlener (bv de therapeutische relatie is nog niet gekend door het systeem).

Een patiënt kan ervoor opteren specifieke zorgverleners de toegang tot zijn/haar dossier te ontzeggen (de zogenaamde ‘uitsluiting’ van een zorgverlener). Hierdoor mag een zorgverlener in principe op geen enkele wijze nog toegang krijgen tot het patiëntendossier. De patiënt mag een uitsluiting aanvragen, ongeacht of er een therapeutische relatie al dan niet bestaat of bestaan heeft. Zo kan een patiënt preventief een uitsluiting aanvragen (bijvoorbeeld wanneer een ex-partner een zorgverlener is).

Om de continuïteit van de zorg te verzekeren, bestaat de mogelijkheid om een uitsluiting tijdelijk te doorbreken. Stel dat een uitgesloten zorgverlener als enige van wacht is voor een specifieke medische discipline waarvoor de patiënt dringende zorg nodig heeft, dan zal deze zorgverlener alsnog toegang tot het patiëntendossier kunnen verkrijgen.

Er bestaan twee verschillende types uitsluitingen:

 1. eHealth uitsluitingen: via het eHealth platform kunnen zorgverleners (met een riziv nummer) worden uitgesloten. Deze worden overgenomen in de nexuzhealth toepassingen (vanaf Q1 2023), maar kunnen enkel beheerd worden via het eHealth platform (bijvoorbeeld om een uitsluiting stop te zetten) dat onder andere te bereiken is via https://www.mijngezondheid.belgie.be/.
 2. nexuzhealth uitsluitingen: via de nexuzhealth zorginstellingen kunnen zorgverleners en medewerkers eveneens worden uitgesloten. Deze kunnen geraadpleegd en beheerd worden via mynexuzhealth, maar worden niet overgenomen door het eHealth platform.

Om een uitsluiting een zo breed mogelijke uitwerking te laten geven, is het daarom aangeraden deze te registreren via het eHealth platform, waar ook niet-nexuzhealth zorginstellingen deze uitsluitingen ook kunnen raadplegen (vanaf Q1 2023).

Wat is de link tussen eHealth & nexuzhealth uitsluitingen?

Het federale platform eHealth wordt gebruikt als zogenaamde metahub en verbindt alle regionale hubs (zoals CoZo of VZN KUL) zodat zorgverleners die een therapeutische relatie met deze patiënt hebben, de beschikbare documenten over de patiënt kunnen raadplegen (mits de patiënt daarvoor zijn/haar globale toestemming gegeven heeft). De patiënt kan via het eHealth platform uitsluitingen registreren die tot gevolg hebben dat de uitgesloten zorgverleners niet langer toegang hebben tot het patiëntendossier via het eHealth platform.

Nexuzhealth levert een Elektronische Patiëntendossier (EPD) aan de nexuzhealth zorginstellingen. De uitsluitingen van zorgverleners en medewerkers die de patiënt heeft laten registreren via een nexuzhealth zorginstelling heeft uitwerking in alle nexuzhealth zorginstellingen.

Daarnaast nemen de nexuzhealth toepassingen de uitsluitingen die geregistreerd zijn in het eHealth platform over (vanaf Q1 2023), zodat de zorgverleners die reeds uitgesloten waren voor het patiëntendossier uit het eHealth platform automatisch uitgesloten worden voor het patiëntendossier van de nexuzhealth zorginstellingen.
Omgekeerd neemt het eHealth platform geen uitsluitingen over uit de nexuzhealth toepassingen.

Wanneer de patiënt een uitsluiting wil stopzetten, moet dit via dezelfde weg als de aanvraag gebeuren. Concreet wil dit zeggen dat een uitsluiting oorspronkelijk geregistreerd via het eHealth platform moet worden stopgezet via het eHealth platform. Een uitsluiting aangevraagd via een nexuzhealth zorginstelling, kan worden stopgezet via de mynexuzhealth (web)applicatie of via de nexuzhealth zorginstelling.

Wie kan worden uitgesloten?

Via de nexuzhealth zorginstellingen kunnen zorgverleners, maar ook ondersteunend personeel uitgesloten worden. Bijvoorbeeld een administratieve medewerker die door een uitsluiting niet langer de agenda van de patiënt kan raadplegen.

Via het eHealth platform kunnen voorlopig enkel zorgverleners met een riziv nummer worden uitgesloten.

Hoe kan ik een uitsluiting registreren via mynexuzhealth?

Een uitsluiting kan niet rechtstreeks door de patiënt via mynexuzhealth geregistreerd worden. Om een uitsluiting te kunnen registreren, moet de patiënt contact opnemen met het ziekenhuis waar de betreffende zorgverlener of medewerker actief is. Een aanvraagformulier zal moeten worden vervolledigd.

Wanneer een zorgverlener of medewerker in meerdere nexuzhealth zorginstellingen actief is, zal de uitsluiting geregistreerd door één van deze betrokken zorginstellingen uitwerking krijgen in alle nexuzhealth zorginstellingen.

De juiste contactgegevens kan de patiënt terugvinden via ‘Uw zorginstelling’ in de mynexuzhealth (web)applicatie of via de website van het desbetreffende ziekenhuis.

Hoe snel heeft een uitsluiting uitwerking?

Een nexuzhealth uitsluiting krijgt onmiddellijk uitwerking in de nexuzhealth toepassingen van zodra het aanvraagformulier door de nexuzhealth zorginstelling is geregistreerd en verwerkt. De patiënt zal de uitsluiting vanaf dat moment zien in de mynexuzhealth (web)applicatie.

Een uitsluiting via het eHealth-portaal zal maximaal één uur na registratie zichtbaar zijn in mynexuzhealth wanneer de patiënt inlogt (vanaf Q1 2023). 

Hoe lang heeft een uitsluiting uitwerking?

Wanneer een uitsluiting geregistreerd werd, zal deze geldig blijven tot op het moment dat de patiënt deze wil stopzetten of op voorhand heeft laten instellen.

Hoe kan ik een uitsluiting in de nexuzhealth toepassingen stopzetten?

De patiënt kan zijn/haar nexuzhealth uitsluiting(en) rechtstreeks beheren via de mynexuzhealth (web)applicatie. Een uitsluiting kan stopgezet worden door op de knop ‘Geef opnieuw toegang’ te klikken. 

Wanneer de uitsluiting initieel via het eHealth platform geregistreerd werd, kan deze enkel via het eHealth platform worden stopgezet. Door een uitsluiting stop te zetten bij eHealth, zal deze vanaf dan na maximaal één uur ook niet meer zichtbaar zijn in mynexuzhealth (vanaf Q1 2023).

Indien de patiënt geen mynexuzhealth gebruiker is, kan de patiënt opnieuw contact opnemen met zijn/haar nexuzhealth zorginstelling die de uitsluiting kan stopzetten.

Het stopzetten van een uitsluiting krijgt uitwerking in alle nexuzhealth zorginstellingen.

Kan ik meerdere zorgverleners uitsluiten?

De patiënt kan enkel een uitsluiting op naam van een zorgverlener of medewerker aanvragen. Het is niet mogelijk om een groep of afdeling van zorgverleners uit te sluiten.

Het is toegestaan om meerdere zorgverleners uit te sluiten, maar hiervoor zullen verschillende individuele aanvragen voor vereist zijn. Per aanvraag is het mogelijk twee zorgverleners of medewerkers uit te sluiten.

Wat is de draagwijdte van een uitsluiting?

Er zijn twee verschillende aspecten in verband met de draagwijdte van een uitsluiting:

 1. Wanneer de patiënt een zorgverlener of medewerker heeft uitgesloten, krijgt deze uitsluiting uitwerking in alle nexuzhealth zorginstellingen. Indien deze zorgverlener of medewerker in meerdere nexuzhealth zorginstellingen actief is, hoeft de patiënt de uitsluiting dus niet per instelling aan te vragen. Het is geen optie om bewust een onderscheid te maken: zorgverlener X enkel uitsluiten in zorginstelling A, maar niet in zorginstelling B, is niet mogelijk.
 2. Een uitsluiting heeft enkel betrekking op de toegang tot het patiëntendossier zelf door de zorgverlener of medewerker. Dit wil zeggen dat de uitgesloten zorgverlener of medewerker geen toegang meer heeft tot het patiëntendossier, maar de naam van de patiënt wel nog zal verschijnen in bijvoorbeeld aanwezigheidslijsten van de betreffende dienst of de lijst van radiologie-aanvragen. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van de dienst te garanderen. Ook is het mogelijk dat een andere zorgverlener nog informatie deelt met een uitgesloten zorgverlener (bijvoorbeeld informatie van een arts aan een verpleegkundige). 
Wat zijn mogelijke consequenties van een uitsluiting?

Uitsluitingen kunnen invloed hebben op het verstrekken van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Enkele mogelijke gevolgen:

 • Als een uitgesloten zorgverlener van wacht is en de enige beschikbare zorgverlener is, kan deze zorgverlener in principe geen zorg verstrekken aan de patiënt indien informatie uit het dossier noodzakelijk is om de patiënt te helpen.
 • Indien de patiënt bijvoorbeeld niet tevreden is over de verstrekte zorg door verschillende zorgverleners op eenzelfde dienst, kan het mogelijk beter zijn voor de patiënt om te transfereren naar een andere (minder geschikte) dienst of zelfs een andere zorginstelling.
 • Wanneer een uitgesloten zorgverlener een therapeutische relatie met de patiënt heeft, maar geen toegang tot de nodige gegevens krijgt van de patiënt, zal de zorgverlener mogelijk de behandelrelatie met de patiënt moeten stopzetten. Het kan immers gevaarlijke gevolgen hebben voor de patiënt als de zorgverlener de zorgverstrekking moet verder zetten zonder adequate informatie over de patiënt.

Indien de patiënt vermoedens heeft dat een zorgverlener onterecht in zijn/haar patiëntendossier heeft gekeken, kan de patiënt de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis raadplegen. Zij kunnen samen met de patiënt naar de audit logs van het dossier kijken om na te gaan welke zorgverleners of medewerkers het dossier geopend hebben. Stel dat een zorgverlener onterecht in het dossier gekeken heeft, kan deze hierop aangesproken worden.

Wat kan een uitgesloten zorgverlener nog van mij als patiënt zien?

Een uitsluiting heeft enkel betrekking op de toegang tot het patiëntendossier zelf door de zorgverlener of medewerker. Dit wil zeggen dat de uitgesloten zorgverlener of medewerker geen toegang meer heeft tot het patiëntendossier, maar de naam van de patiënt wel nog zal verschijnen in bijvoorbeeld aanwezigheidslijsten van de betreffende dienst of de lijst van radiologie-aanvragen. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van de dienst te garanderen. Ook is het mogelijk dat een andere zorgverlener nog informatie deelt met een uitgesloten zorgverlener (bijvoorbeeld informatie van een arts aan een verpleegkundige).

Kan een uitgesloten zorgverlener toch nog toegang krijgen tot mijn patiëntendossier?

Het blijft mogelijk voor een zorgverlener om toegang te krijgen tot het patiëntendossier waarvoor hij/zij uitgesloten is, om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te bewaken. Stel dat de patiënt dringende hulp nodig heeft en de uitgesloten zorgverlener als enige beschikbaar is, moet het mogelijk blijven een tijdelijke doorbreking van de uitsluiting door te voeren.

Deze tijdelijke doorbreking zal slechts toegang tot het dossier verschaffen gedurende 24 uur. De zorgverlener moet motiveren waarom een tijdelijke doorbreking nodig is en de patiënt zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

Wanneer kan er een tijdelijke doorbreking van een uitsluiting plaatsvinden?

Een tijdelijke doorbreking vereist een duidelijke motivering van de zorgverlener.

Enkele mogelijke scenario’s ter illustratie:

 • In geval van een medische urgentie waarbij de patiënt dringende zorg nodig heeft en de uitgesloten zorgverlener de nodige zorgen moet toedienen.
 • Wanneer de uitgesloten zorgverlener van wacht is en de patiënt tijdens de wachtdienst verzorgd moet worden.
 • Wanneer de uitgesloten zorgverlener de nachtdienst heeft, geen andere collega beschikbaar is en de patiënt ‘s nachts verzorgd moet worden.
 • Wanneer de organisatie van een dienst het niet toelaat dat de patiënt behandeld wordt door een andere zorgverlener.
Word ik verwittigd wanneer een uitgesloten zorgverlener toch in mijn patiëntendossier kijkt?

De patiënt zal verwittigd worden via een notificatie in de mynexuzhealth applicatie, via een e-mail of een brief naargelang de voorkeuren van de patiënt die geregistreerd zijn via de mynexuzhealth applicatie om communicatie te ontvangen.

De motivatie van de zorgverlener of medewerker voor de tijdelijke doorbreking van de uitsluiting zal worden gedeeld met de patiënt, om te helpen begrijpen waarom een tijdelijke doorbreking noodzakelijk was.

Waar kan ik terecht met vragen rond een melding over de tijdelijke doorbreking van een uitsluiting?

Wanneer een zorgverlener of medewerker een tijdelijke doorbreking van een uitsluiting doorvoert, zal deze zorgverlener of medewerker deze moeten staven. Deze motivering zal worden meegedeeld aan de patiënt.

Indien de patiënt deze motivering in vraag stelt, zal de patiënt contact moeten opnemen met ombudsdienst.

Wat is de rol van nexuzhealth?

Nexuzhealth is een leverancier van software aan zorginstellingen voor het beheren van een Elektronische Patiëntendossier (EPD). Dit EPD  is één centraal beheerd dossier over alle nexuzhealth zorginstellingen heen.

Nexuzhealth beheert zelf geen persoonsgegevens van patiënten, maar werkt louter in opdracht van de zorginstellingen.

English
What is an exclusion?

A patient’s file is shared with a healthcare provider when a therapeutic relationship is established between the patient and this healthcare provider. A therapeutic relationship is a relationship between a patient and a healthcare provider in the context of which healthcare is provided, or simply put, the relationship of trust between patient and healthcare provider.

In the absence of a known therapeutic relationship in the system, healthcare providers do not, in principle, have access to the patient’s medical records. However, several other scenarios are possible where access to the file is required. Some examples to illustrate this:

 • When a healthcare provider sends a sample to the hospital laboratory, a clinical biologist or laboratory technician can consult the patient’s file;
 • Within the framework of clinical studies, medical data from health records may be consulted by a researcher;
 • A healthcare provider is called by the patient’s general practitioner with questions about a report of a treatment some months ago;
 • When a patient arrives unconscious in an emergency room and their representative cannot be reached in time, the healthcare provider will be able to consult the patient’s record in order to administer appropriate care.

In the above cases, the healthcare provider must apply the ‘break the glass principle ‘. This will also be logged in the system with the corresponding justification of the care provider (e.g. the therapeutic relationship is not yet known by the system).

A patient can choose to deny specific healthcare providers access to their file (so-called “exclusion” of a healthcare provider). As a result, a healthcare provider may, in principle, no longer access the patient file in any way whatsoever. The patient may request an exclusion regardless of whether or not a therapeutic relationship exists or has existed. This allows a patient to apply for a preventive exclusion (e.g. if an ex-partner is a healthcare provider).

In order to ensure continuity of care, a temporary override of an exclusion may be applied. Suppose that an excluded healthcare provider is the only one on duty for a specific medical discipline for which the patient requires urgent care, this healthcare provider will still be able to gain access to the health record.

There are two different types of exclusions:

 1. eHealth exclusions: via the eHealth platform, healthcare providers (with a NIHDI number) can be excluded. These are included in the nexuzhealth applications (starting at Q1 2023), but can only be managed via the eHealth platform (e.g. to stop an exclusion) which can be reached via https://www.mijngezondheid.belgie.be/.
 2. nexuzhealth exclusions: via the nexuzhealth healthcare institutions healthcare providers and staff can also be excluded. These can be accessed and managed via mynexuzhealth, but are not taken over by the eHealth platform.

In order for an exclusion to have the broadest possible effect, it is therefore advisable to register it via the eHealth platform, where non-nexus healthcare institutions can also consult these exclusions (starting at Q1 2023).

What is the link between eHealth & nexuzhealth exclusions?

The federal eHealth platform is used as a so-called metahub and connects all regional hubs (such as CoZo or VZN KUL) so that healthcare providers who have a therapeutic relationship with this patient can consult the available documents about the patient (provided the patient has given their global consent). The patient can register exclusions in the eHealth platform that will result in the excluded healthcare providers no longer having access to the health record via the eHealth platform.

Nexuzhealth supplies an Electronic Health Record (EHR) to the nexuzhealth care institutions. The exclusions of healthcare providers and staff members that the patient has registered via a nexuzhealth healthcare institution has effect in all nexuzhealth healthcare institutions.

In addition, the nexuzhealth applications take over the exclusions registered in the eHealth platform (starting at Q1 2023), so that the healthcare providers who were already excluded for the health record in the eHealth platform are automatically excluded for the health record in the nexuzhealth healthcare institutions.
Conversely, the eHealth platform does not take over any exclusions from the nexuzhealth applications.If the patient wants to stop an exclusion, this requires going through the same process as for the application. In concrete terms, this means that an exclusion originally registered via the eHealth platform must be stopped via the eHealth platform. An exclusion requested via a nexuzhealth healthcare institution can be stopped via the mynexuzhealth (web) application or via the nexuzhealth healthcare institution.

Who can be excluded?

Via the nexuzhealth care institutions, care providers as well as support staff can be excluded. For example, an administrative employee who can no longer consult the patient’s agenda due to an exclusion.Via the eHealth platform, only healthcare providers with a NIHDI number can be excluded for the time being

How can I register an exclusion in mynexuzhealth?

An exclusion cannot be registered directly by the patient via mynexuzhealth. In order to register an exclusion, the patient must contact the hospital where the relevant healthcare provider or staff member is active. An application form will have to be completed.

If a healthcare provider or staff member works at several nexuzhealth healthcare institutions , the exclusion registered by one of these healthcare institutions will take effect in all nexuzhealth healthcare institutions. The patient can find the correct contact details via ‘Your healthcare facility’ in the mynexuzhealth (web) application or via the website of the hospital in question.

How quickly does an exclusion take effect?

A nexuzhealth exclusion takes effect immediately in the nexuzhealth applications as soon as the application form has been registered and processed by the nexuzhealth healthcare institution. The patient will then see the exclusion in the mynexuzhealth (web) application. An exclusion via the eHealth portal will be visible in mynexuzhealth when the patient logs in, up to one hour after registration (starting at Q1 2023).

How long does an exclusion last?

When an exclusion has been registered, it will remain valid until the patient wants to stop it or at a predefined time requested by the patient.

How can I stop an exclusion in the nexuzhealth applications?

The patient can manage their nexuzhealth exclusion(s) directly in the mynexuzhealth (web) application. An exclusion can be stopped by clicking on the ‘Restore access’ button.

When the exclusion was initially registered in the eHealth platform, it can only be stopped in the eHealth platform. By stopping an exclusion in eHealth, it will no longer be visible in mynexuzhealth after a maximum of one hour (starting at Q1 2023).

If the patient is not a mynexuzhealth user, the patient can contact their nexuzhealth healthcare institution who can stop the exclusion.

Stopping an exclusion has an effect in all nexuzhealth healthcare institutions.

Can I exclude multiple healthcare providers?

The patient can only request an exclusion with the name of a healthcare provider or staff member. It is not possible to exclude a group or department of healthcare providers.

It is allowed to exclude multiple healthcare providers, but this will require several individual applications. Per application it is possible to exclude two care providers or staff members.

What is the scope of an exclusion?

There are two different aspects to the scope of an exclusion:

 1. If the patient has excluded a healthcare provider or staff member, this exclusion will have an effect in all nexuzhealth healthcare institutions. If this healthcare provider or staff member works at several nexuzhealth healthcare institutions, the patient does not have to request the exclusion for each institution. No distinction can be made: e.g. excluding healthcare provider X only in healthcare institution A, but not in healthcare institution B, is not possible.
 2. An exclusion only concerns access to the health record itself by the healthcare provider or staff member. This means that the excluded healthcare provider or staff member no longer has access to the health record, but the patient’s name will still appear in, for example, attendance lists for the relevant department or the list of radiology requests. This is necessary to ensure the proper functioning of the service. It is also possible that another healthcare provider shares information with an excluded healthcare provider (for example, information from a doctor to a nurse).
What are the possible consequences of an exclusion?

Exclusions can affect the provision of quality healthcare. A few possible consequences:

 • If an excluded healthcare provider is on duty and is the only healthcare provider available, this healthcare provider cannot, in principle, provide healthcare to the patient if information from the health record is necessary to help the patient.
 • For example, if the patient is not satisfied with the care provided by different healthcare providers on the same service, it may be better for the patient to transfer to another (less suitable) service or even another healthcare institution.
 • If an excluded healthcare provider has a therapeutic relationship with the patient, but is not given access to the necessary data by the patient, the provider may have to terminate the treatment relationship with the patient. After all, it can have dangerous consequences for the patient if the care provider has to continue providing care without adequate information about the patient.

If the patient suspects that a healthcare provider has wrongfully looked into their health record, the patient can consult the ombudsman service of the hospital concerned. They can look at the record’s audit logs with the patient to see which healthcare providers or staff have opened the record. If a healthcare provider has unlawfully accessed the record, they can be called to account for this.

What information can an excluded healthcare provider still see of me as a patient?

An exclusion only concerns access to the health record itself by the healthcare provider or staff member. This means that the excluded healthcare provider or staff member no longer has access to the health record, but the patient’s name will still appear in, for example, attendance lists for the relevant department or the list of radiology requests. This is necessary to ensure the proper functioning of the service. It is also possible that another healthcare provider shares information with an excluded healthcare provider (for example, information from a doctor to a nurse)

Can an excluded healthcare provider still access my health record?

It remains possible for a healthcare provider to access the health record for which they are excluded, in order to safeguard the continuity and quality of care. In the event that the patient needs urgent assistance and the excluded healthcare provider is the only one available, it must remain possible to implement a temporary override of the exclusion . This temporary override will only allow access to the record for 24 hours. The healthcare provider must justify why a temporary override is necessary and the patient will be informed.

When can a temporary override of an exclusion be applied?

A temporary override requires a clear justification from the healthcare provider.

Some possible scenarios to illustrate:

 • In case of a medical emergency where the patient needs urgent care and the excluded healthcare provider needs to administer the necessary care.
 • When the excluded healthcare provider is on call and the patient needs to be cared for during the on-call period.
 • When the excluded healthcare provider is on the night shift, no other colleague is available and the patient needs to be cared for at night.
 • When the organisation of a service does not allow the patient to be treated by another healthcare provider.
Will I be notified if an excluded healthcare provider accesses my health record?

The patient shall be notified via a notification in the mynexuzhealth application, via email or via a letter according to the preferences of the patient registered via the mynexuzhealth application to receive communication.

The motivation of the healthcare provider or staff member for the temporary override of the exclusion will be shared with the patient, to help them understand why a temporary override was necessary.

Where can I go with questions concerning a report on the temporary override of an exclusion?

When a healthcare provider or staff member implements a temporary override of the exclusion, this healthcare provider or staff member will have to substantiate it. This justification will be communicated to the patient.

If the patient questions this justification, the patient should contact the ombudsman’s office.

What is the role of nexuzhealth?

Nexuzhealth is a supplier of software to healthcare institutions for managing an Electronic Health Record (EHR). This EHR is a single centrally managed file covering all nexuzhealth care institutions.

Nexuzhealth does not itself manage any personal data of patients, but works purely on behalf of the healthcare institutions. For more information, click here.

Française
Qu’est-ce qu’une exclusion?

Le dossier d’un patient est partagé avec un soignant lorsqu’une relation thérapeutique est établie entre le patient et ce soignant. Une relation thérapeutique est une relation entre un patient et un soignant dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés ou, simplement, la relation de confiance est établie entre le patient et le soignant.

Les soignants n’ont en principe pas accès au dossier médical du patient en l’absence de relation thérapeutique connue dans le système. Il existe cependant plusieurs autres scénarios nécessitant un accès au dossier. Quelques exemples à titre d’illustration:

 • Lorsqu’un soignant envoie un échantillon au laboratoire de l’hôpital, un biologiste clinique ou un technicien de laboratoire peut consulter le dossier du patient;
 • Dans le cadre d’études cliniques, les données médicales des dossiers des patients peuvent être consultées par un chercheur;
 • Le médecin généraliste d’un patient appelle un soignant pour lui poser des questions concernant le compte rendu d’un traitement d’il y a quelques mois;
 • Si un patient arrive inconscient aux urgences et que son représentant ne peut être joint à temps, le soignant pourra consulter le dossier du patient afin de lui prodiguer les soins appropriés.

Dans les cas qui précèdent, le soignant doit appliquer la procédure dite ‘d’urgence thérapeutique‘ (ou ‘break the glass‘). Ceci sera également enregistré dans le système avec la justification correspondante du soignant (p.ex.: la relation thérapeutique n’est pas encore connue du système).

Un patient peut choisir de refuser à certains soignants l’accès à son dossier (on appelle cela ‘l’exclusion’ d’un soignant). Il en résulte qu’un soignant visé par une exclusion ne peut, en principe, plus accéder au dossier du patient de quelque manière que ce soit. Le patient peut demander une exclusion indépendamment du fait qu’une relation thérapeutique existe ou ait existé ou non. Un patient peut ainsi demander une exclusion préventive (lorsqu’un(e) ex-partenaire est un soignant, par exemple).

Afin de garantir la continuité des soins, il existe la possibilité de lever temporairement une exclusion. Imaginons qu’un soignant exclu soit le seul de garde pour une discipline médicale spécifique pour laquelle le patient nécessite des soins urgents: ce soignant pourra quand même accéder au dossier du patient.

Il existe deux différents types d’exclusions:

 1. Exclusions eHealth: des soignants (titulaires d’un numéro INAMI) peuvent être exclus via la plateforme eHealth. Ces exclusions sont reprises dans les applications nexuzhealth (à compter dès Q1 2023), mais ne peuvent être gérées que via la plateforme eHealth (pour mettre fin à une exclusion, par exemple), accessible entre autres sur https://masante.belgique.be/.
 2. Exclusions nexuzhealth: des soignants et des collaborateurs peuvent également être exclus par l’intermédiaire des établissements de soins de santé nexuzhealth. Ces exclusions peuvent être consultées et gérées via mynexuzhealth, mais ne sont pas reprises par la plateforme eHealth.

Pour donner à une exclusion l’effet le plus large possible, il est donc recommandé de l’enregistrer via la plateforme eHealth, où les établissements de soins de santé non-nexushealth peuvent également consulter ces exclusions (à compter dès Q1 2023).

Quel est le lien entre les exclusions eHealth et nexuzhealth?

La plateforme fédérale eHealth est utilisée comme un métahub et relie tous les hubs régionaux (tels que CoZo ou VZN KUL) pour permettre aux soignants qui ont une relation thérapeutique avec un patient donné de consulter les documents disponibles le concernant (à condition que le patient ait donné son consentement global à cet effet). Le patient peut enregistrer via la plateforme eHealth des exclusions qui ont pour effet que les soignants exclus cessent d’avoir accès à son dossier via la plateforme eHealth.

Nexuzhealth fournit un dossier patient électronique (DPE) aux établissements de soins de santé Nexuzhealth. Les exclusions de soignants et de collaborateurs que le patient a fait enregistrer par l’intermédiaire d’un établissement de soins de santé nexuzhealth sont effectives dans tous les établissements de soins de santé nexuzhealth.

Parallèlement, les applications nexuzhealth reprennent les exclusions enregistrées sur la plateforme eHealth (à compter dès Q1 2023), de sorte que les soignants qui étaient déjà exclus pour le dossier de patient de la plateforme eHealth soient automatiquement exclus pour le dossier de patient des établissements de soins de santé nexuzhealth.
À l’inverse, la plateforme eHealth ne reprend pas les exclusions issues des applications nexuzhealth.Si le patient souhaite mettre fin à une exclusion, il doit le faire par la même voie que pour la demande. Concrètement, ceci signifie qu’une exclusion initialement enregistrée via la plateforme eHealth doit être supprimée via la plateforme eHealth. Une exclusion demandée via un établissement de soins de santé nexuzhealth peut être supprimée via l’application (web) mynexuzhealth ou par l’intermédiaire de l’établissement de soins de santé nexuzhealth.

Qui peut être exclu?

Les soignants, mais également le personnel de soutien, peuvent être exclus par l’intermédiaire des établissements de soins de santé nexuzhealth. Ex.: un collaborateur administratif qui ne peut plus consulter l’agenda du patient en raison d’une exclusion. Seuls les soignants disposant d’un numéro INAMI peuvent, pour l’heure, être exclus via la plateforme eHealth.

Comment puis-je enregistrer une exclusion via mynexuzhealth?

Le patient ne peut pas enregistrer une exclusion directement via mynexuzhealth. Pour pouvoir enregistrer une exclusion, le patient doit prendre contact avec l’hôpital où le soignant ou collaborateur concerné est actif. Un formulaire de demande devra être complété.

Si un soignant ou un collaborateur est actif dans plusieurs établissements de soins de santé nexuzhealth, l’exclusion enregistrée par l’un de ces établissements produira ses effets dans tous les établissements de soins de santé nexuzhealth. Le patient peut trouver les bonnes données de contact via ‘Votre établissement de soins de santé’ dans l’application (web) mynexuzhealth ou sur le site web de l’hôpital concerné.

Dans quel délai une exclusion prend-elle effet?

Une exclusion nexuzhealth prend effet immédiatement dans les applications nexuzhealth dès lors que le formulaire de demande a été enregistré et traité par l’établissement de soins de santé nexuzhealth. Le patient verra alors l’exclusion dans l’application (web) mynexuzhealth. Une exclusion via le portail eHealth sera visible dans mynexuzhealth lorsque le patient se connectera au plus tard une heure après l’enregistrement (à compter dès Q1 2023).

Quelle est la durée d’une exclusion?

Lorsqu’une exclusion a été enregistrée, elle reste valable jusqu’à ce que le patient souhaite y mettre fin ou jusqu’à l’échéance qu’il a fait programmer au préalable.

Comment puis-je mettre fin à une exclusion dans les applications nexuzhealth?

Le patient peut gérer sa ou ses exclusion(s) nexuzhealth directement via l’application (web) mynexuzhealth. Il peut être mis fin à une exclusion en cliquant sur le bouton ‘Restaurer l’accès’.

Si l’exclusion avait été initialement enregistrée via la plateforme eHealth, elle ne peut être arrêtée que via la plateforme eHealth. Si une exclusion est supprimée dans eHealth, elle cessera d’être visible dans mynexuzhealth dans un délai d’une heure maximum (à compter dès Q1 2023).

Si le patient n’est pas un utilisateur de mynexuzhealth, il peut recontacter son établissement de soins de santé mynexuzhealth, lequel peut mettre fin à l’exclusion.

L’arrêt d’une exclusion est effectif dans tous les établissements de soins de santé nexuzhealth.

Puis-je exclure plusieurs soignants?

Le patient ne peut demander une exclusion qu’au nom d’un soignant ou d’un collaborateur. Il n’est pas possible d’exclure un groupe ou un service de soignants. Il est possible d’exclure plusieurs soignants, mais cela requiert plusieurs demandes individuelles. Il est possible d’exclure deux soignants ou collaborateurs par demande.

Quelle est la portée d’une exclusion?

Deux aspects entrent en ligne de compte concernant la portée d’une exclusion :

 1. Si le patient a exclu un soignant ou un collaborateur, cette exclusion est effective dans tous les établissements de soins de santé nexuzhealth. Si ce soignant ou collaborateur est actif dans plusieurs établissements de soins de santé nexuzhealth, le patient ne doit pas demander l’exclusion pour chaque établissement. Il n’est pas possible d’établir délibérément une distinction : exclure le soignant X uniquement dans l’établissement de soins de santé A, mais pas dans l’établissement de soins de santé B est impossible.
 2. Une exclusion ne concerne que l’accès au dossier patient proprement dit par le soignant ou le collaborateur. Cela signifie que le soignant ou collaborateur exclu n’aura plus accès au dossier patient, mais que le nom du patient va continuer d’apparaître sur, par exemple, les listes de présence du département concerné ou sur la liste des demandes de radiologie. Ceci est nécessaire pour garantir un bon fonctionnement du département. Il est également possible qu’un autre soignant partage encore des informations avec un soignant exclu (des informations d’un médecin adressées à une infirmière, par exemple).
Quelles sont les conséquences possibles d’une exclusion?

Les exclusions peuvent influer sur la dispensation de soins de santé de qualité. Quelques conséquences possibles :

 • Si un soignant exclu est de garde et est le seul soignant disponible, ce soignant ne peut en principe pas prodiguer des soins au patient si des informations présentes dans le dossier sont nécessaires pour aider le patient.
 • Si, par exemple, le patient n’est pas satisfait des soins dispensés par différents soignants d’un même département, il peut être préférable pour lui d’être transféré dans un autre département (moins adapté), voire dans un autre établissement de soins de santé.
 • Si un soignant exclu a une relation thérapeutique avec le patient, mais que le patient ne lui donne pas accès aux données nécessaires, le soignant peut être amené à mettre fin à la relation thérapeutique. Le fait que le soignant doive continuer à prodiguer des soins sans disposer d’informations adéquates sur le patient peut en effet avoir des conséquences dangereuses pour ce dernier.

Si le patient soupçonne qu’un soignant a consulté son dossier à mauvais escient, il peut consulter le service de médiation de l’hôpital concerné. Ce département pourra consulter les journaux d’audit du dossier conjointement avec le patient pour déterminer quels soignants ou collaborateurs ont ouvert le dossier. Si un soignant a consulté le dossier de manière indue, il peut être interpellé à ce sujet.

Que peut encore voir un soignant à mon sujet, en tant que patient, s’il est exclu?

Une exclusion ne concerne que l’accès au dossier patient proprement dit par le soignant ou le collaborateur. Cela signifie que le soignant ou collaborateur exclu n’aura plus accès au dossier patient, mais que le nom du patient va continuer d’apparaître sur, par exemple, les listes de présence du département concerné ou sur la liste des demandes de radiologie. Ceci est nécessaire pour garantir un bon fonctionnement du département. Il est également possible qu’un autre soignant partage encore des informations avec un soignant exclu (des informations d’un médecin adressées à une infirmière, par exemple).

Un soignant exclu peut-il quand même accéder à mon dossier patient?

Il reste possible pour un soignant d’accéder au dossier patient dont il est exclu afin de veiller à la continuité et à la qualité des soins. Imaginons que le patient ait besoin d’une assistance urgente et que le soignant exclu soit le seul disponible: il doit rester possible de recourir à une levée temporaire de l’exclusion.

Cette levée temporaire ne permettra d’accéder au dossier que pendant 24 heures. Le soignant doit justifier la nécessité d’une levée temporaire de l’exclusion et le patient en sera informé.

Quand une exclusion peut-elle être levée temporairement?

Une levée temporaire requiert une justification claire de la part du soignant.

Quelques scénarios possibles à titre d’illustration:

 • En cas d’urgence médicale, lorsque le patient a besoin de soins urgents et que le soignant exclu doit prodiguer les soins nécessaires.
 • Lorsque le soignant exclu est de garde et que le patient doit être pris en charge pendant la période de garde.
 • Lorsque le soignant exclu est de service de nuit, qu’aucun autre collègue n’est disponible et que le patient doit être pris en charge pendant la nuit.
 • Lorsque l’organisation d’un département ne permet pas que le patient soit traité par un autre soignant.
Vais-je être averti(e) si un soignant exclu consulte quand même mon dossier patient?

Le patient va être averti par le biais d’une notification dans l’application mynexuzhealth, par e-mail ou par lettre, selon ses préférences enregistrées via l’application mynexuzhealth pour la réception des communications.

La motivation du soignant ou du collaborateur concernant la levée temporaire de l’exclusion sera communiquée au patient, afin de l’aider à comprendre pourquoi une levée temporaire était nécessaire.

Où puis-je m’adresser pour poser des questions concernant un signalement de levée temporaire d’une exclusion?

Lorsqu’un soignant ou un collaborateur recourt à une exclusion temporaire, il va devoir la justifier. Cette motivation sera communiquée au patient.

Si le patient la conteste, il doit prendre contact avec le service de médiation.

Quel est le rôle de nexuzhealth?

Nexuzhealth est un fournisseur de logiciels destinés aux établissements de soins de santé pour la gestion d’un dossier patient électronique (DPE). Ce DPE est un dossier géré de manière centralisée pour tous les établissements de soins de santé nexuzhealth.

Nexuzhealth ne gère pas par elle-même de données à caractère personnel des patients et agit exclusivement pour le compte des établissements de soins de santé. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Stappen in onze sollicitatieprocedure

 • Basics

  De cv-screening is de eerste fase in het screeningsproces.
  Wij bekijken je cv en bepalen of er een fit is.

 • Cultuur

  In de tweede fase volgt er een virtueel gesprek.
  We vertellen je wat meer over onze organisatie en we zijn benieuwd naar hoe jij je toekomst ziet.

 • Jobinhoud

  Daarna volgen er 1 à 2 gesprekken met toekomstige teamleads en teamleden.

 • Voorstel

  We doen een voorstel tot aanwerving.

Cegeka als partner

Cegeka wordt ingeschakeld als partner voor de begeleiding van het rekruteringsproces. De inhoudelijke gesprekken vinden plaats met jouw toekomstige collega’s bij nexuzhealth.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.